-------------------------------------------------------------------

- Welkom
- De tuin
- Geschiedenis van Heusden
- Ontstaansgeschiedenis van de Heemtuin
- Ontwerp
- Leefgebieden
     - Plattegrond
- Geur-, geluid-, en tastroute
- De Heemtuinbewoners
-------------------------------------------------------------------

                                 

Wat is er in de tuin te vinden?

De Heemtuin probeert door ontwerp en beplanting een afspiegeling te zijn van datgene dat typerend is (of geweest is) voor de vesting en de directe omgeving en het rivierengebied. De beplanting werd afgestemd op de grondsoort en bodemstructuur zoals zandige kleigrond, rivierklei, schrale grond en moerassige gebieden.

Het hooggelegen gedeelte in het ontwerp verwijst naar de stroomruggronden in het rivierengebied, waarop de boomgaarden, bloemrijke graslanden en de akkers zich bevinden. Het laaggelegen gedeelte weerspiegelt de komgronden uit het rivierengebied met de hooilanden, grienden, rietvelden, moerassen en natte ruigtes. Daarnaast zijn op het hogere gedeelte vakken gerealiseerd waar oude gebruiksgewassen te vinden zijn.

                                                                   

Ook is bij de beplanting rekening gehouden met enkele ambachten die vroeger werden beoefend in Heusden zoals geneesheer, kruidenier, bierbrouwer en kleermaker. Zo was de bast van de tuinboon handig om wratten weg te krijgen. En werd hop gebruikt om bier te conserveren en te kruiden.

Daarnaast is een imker in de Heemtuin actief, met zijn bijenkolonie.

De Heemtuin is in de eerste plaats een plek om te genieten, te rusten en elkaar te ontmoeten. Zij is ook een poort naar de vesting en naar het omliggende landelijke gebied. Onder het motto ‘investeren in de toekomst vanuit verleden en heden’ worden de identiteit en kenmerken van zowel de stad als van de directe omgeving (landschap, cultuurhistorie en natuur) aan de hand van flora en fauna, hun voorkomen en de gebruiksfuncties zichtbaar gemaakt. De Heemtuin wil daarmee ook de van oudsher bestaande en nu grotendeels verloren gegane relaties tussen de bewoners en gebruikers van de stad en het landelijke gebied weer bij elkaar brengen.

Bezoekers van de Heemtuin krijgen informatie over de verschillende planten: de naam, waarvoor ze gebruikt worden in verleden en heden en waar ze van nature voorkomen in de omgeving of in de vesting. Specifiek wordt ingegaan op het feit, dat in oude vestingsteden gewassen en kruiden een veelzijdige functie hadden.

Wij willen bezoekers van de Heemtuin met de kennis en informatie uit de tuin prikkelen om iets te ondernemen in de tuin, in de vesting en/of in de omgeving van Heusden en het rivierenlandschap. De tuin en de vesting vormen als het ware een poort naar de omgeving. Dit kan een natuurgebied zijn, een waardevol landschap of cultuurhistorisch waardevolle objecten, maar ook een agrarisch bedrijf of een restaurant dat streekproducten maakt met oude groenten en kruiden.